* برخی پسوندها و دامنه هایی که اخیراً تمدید شده را شامل نمیشود.